Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

 • APEL PENTRU SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE

  APEL PENTRU SELECȚIA CADRELOR DIDACTIC 

  în grupurile de lucru constituite în vederea desfășurării evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial
  - Adresa MEN-CNEE 354/14.02.2019
 • Ordin MENCS nr. 6.134_2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar

  Ordin MENCS nr.6.134_2016 privind interzicerea segregării școlare  în unitățile de  învățământ preuniversitar
 • LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004 *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizata pâna la 4 dec. 2018

  LEGE   Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004    *** Republicată- privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizata pâna la 4  dec. 2018
 • Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2018-2019

  Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2018-2019 - Nota MEN /DGISSEP nr. 3302/02.11.2018
 • OMENCȘ nr. 4742/10.08.2016-Statutul Elevului

  OMENCȘ nr. 4742/10.08.2016-Statutul Elevului
 • OMEN nr. 4461/27.08.2018, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2018-2019

  OMEN nr. 4461/27.08.2018, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2018-2019
 • Procedura specifică privind înscrierea copiilor pentru învățământul primar în anul școlar 2018-2019, etapa a II

  Procedura specifică privind înscrierea copiilor in învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, etapa a II-a
 • Clasa pregatitoare_Locuri ramase libere dupa prima etapa

  Clasa pregatitoare_Locuri ramase libere dupa prima etapa
 • Clasa pregatitoare_Locuri ramase libere dupa prima etapa

  Clasa pregatitoare_Locuri ramase libere dupa prima etapa
 • Situatia cererilor depuse pentru inscrierea în clasa pregatitoare în prima etapa( 8-26 martie)

  Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat situaţia cererilor de înscriere în învățământul primar pentru anul şcolar 2018-2019 depuse în prima etapă prevăzută în calendarul aprobat (8 - 26 martie).

  Astfel, potrivit datelor înregistrate în sistem, au fost completate și depuse, la nivel național, 152.953 de cereri. Dintre acestea, 129.689 de cereri (84,8%) vizează copii cu vârsta de 6 ani (împliniţi până la data de 31 august 2018, inclusiv), iar 23.264 de cereri (15,2%), copii cu vârsta de 6 ani (împliniţi începând cu data de 1 septembrie 2018).

  Lista copiilor înmatriculaţi, informaţii privind numărul locurilor rămase libere şi situația copiilor neînscrişi după prima etapă vor fi afişate în unităţile de învăţământ şi pe site-urile acestora, respectiv ale inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în data de 30 martie.

  A doua etapă este programată în perioada 12 - 18 aprilie, rezultatele urmând a fi afișate în data de 23 aprilie. Între 24 aprilie și 4 mai, inspectoratele şcolare vor soluţiona toate cazurile nerezolvate după finalizarea etapei a doua.

  Regăsiți, ataşat, situaţia statistică (la nivel național) privind înscrierea copiilor în învățământul primar după prima etapă (8 - 26 martie).

 • Informatii- Manuale școlare 2018-2019

  http://www.edu.ro/manuale-scolare
 • Anunt specificatii tehnice manuale

  Anunt specificatii tehnice manuale

  Erata:

  In loc de 

  "Pentru învăţământul gimnazial:

  -         manuscrisele aferente materiilor cu o oră pe săptămână vor avea între 80 şi 100 de pagini şi vor fi redactate cu Times New Roman 12, spaţiere la 1.5 rânduri

  -         manuscrisele aferente materiilor cu două ore pe săptămână vor avea între 100 şi 120 de pagini şi vor fi redactate cu Times New Roman 12, spaţiere la 1.5 rânduri

  -         manuscrisele aferente materiilor cu patru ore pe săptămână vor avea între 120 şi 180 de pagini şi vor fi redactate cu Times New Roman 12, spaţiere la 1.5 rânduri"

  se va citi: 

  "Pentru învăţământul gimnazial:

  -         manuscrisele aferente materiilor cu o oră pe săptămână vor avea între 80 şi 100 de pagini şi vor fi redactate cu Times New Roman 12, spaţiere la 1.15 rânduri

  -         manuscrisele aferente materiilor cu două ore pe săptămână vor avea între 100 şi 120 de pagini şi vor fi redactate cu Times New Roman 12, spaţiere la 1.15 rânduri

  -         manuscrisele aferente materiilor cu patru ore pe săptămână vor avea între 120 şi 180 de pagini şi vor fi redactate cu Times New Roman 12, spaţiere la 1.15 rânduri"

 • Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019

  Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019
 • Centre pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice

  Centre pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice
 • Circumscriptiile scolare 2018-2019

  Circumscriptiile scolare 2018-2019 
 • Flyer.pdf

  Flyer.pdf
 • Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul școla 2018 - 2019

  Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2018 - 2019

  CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

  • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv.
  • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
  • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

  UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

  • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
  • Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
  • Evaluarea se efectuează în perioada 1 - 23 martie 2018.
  • Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

  LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

  • Părintele poate opta:
  1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
  2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

  NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

  UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

  • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
  • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
  • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, dar după completarea acestora, părinții trebui esă meargă la unitatea de învăţământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

  CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • Cerere-tip de înscriere
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

  CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

  • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

  A. Prima etapă: 8 - 26 martie

  - de luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00

  - părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

  • 30 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă

  B. A doua etapă: 12 - 18 aprilie

  • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
  • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
  • 23 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă

  CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

  I.Criterii generale:

  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

  b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

  c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

  d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

  II.Criterii specifice:

  • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
  • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

  DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?

  • Din următoarele surse:
  1. Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune numită Înscrierea în învăţământul primar 2018.
  2. Direct de la şcoli, cu ocazia Zilelor porţilor deschise.Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public în intervalul 1 - 12 martie. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
  3.  De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2018 - 2019, în învăţământul primar.
  4. Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ (ex. Arad - 257).

  EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

  • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

  CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?

  • Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
  • Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
  • În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
  • Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).

  CUM FUNCŢIONEAZĂ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVAT?

  • Înscrierea se face în prima etapă (8 - 26 martie).
  • Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

  CE ESTE IMPORTANT DE ȘTIUT DESPRE CEREREA DE ÎNSCRIERE ONLINE?

  • Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.

   

 • Circumscriptii scolare

  Circumscriptii scolare

 • Plan scolarizare_Clasa pregatitoare_2018_2019

  Plan scolarizare_Clasa pregatitoare_2018_2019
 • Plan scolarizare Clasa pregatitoare 2018 - 2019

  Plan scolarizare_Clasa pregatitoare_2018_2019