Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

Olimpiada de RELIGIE 2021-2022

Olimpiada de RELIGIE
 
Faza JUDEȚEANA 2021-2022
Liceul "Sandu Aldea" AGRICOL Călărași
 
19.03.2022
Orele 10.00
 
Pentru alte informații:
Prof. Mureșanu Carmen
 
Tel: 0733163300
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.";}">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
 
 
Nr. 25.833/22.02.2022
 
Regulament specific de organizare şi desfăşurarea
OLIMPIADEI DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX,
Clasele V-XII
Anul școlar 2021-2022
 
 
I.Prezentare generală
 
a) Olimpiada de religie - cultul ortodox, clasele V-XII se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurarea competițiilor școlare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările  și completările ulterioare, numită în continuare Metodologie-cadru, precum și ale prezentului
b) Olimpiada de religie-cultul ortodox, clasele V-XII reprezintă un concurs de excelenţă  care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplina  religie. La această competiție pot participa elevi din învățământul de stat, particular și  confesional, indiferent de forma de învățământ. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală.
c) Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a, clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a și clasa a XII-a. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor. Nu se admite participarea elevilor de la clasele  inferioare la clasele superioare şi nici invers.
d) Organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de religie, în anul şcolar 2021-2022, se realizează fizic. În situația în care evoluția pandemiei de COVID-19 nu va permite  organizarea olimpiadei în format fizic, organizarea și desfășurarea olimpiadei se vor realiza on-line/digital, în conformitate cu prevederile punctului 29 al OME 3123/09.02.2022  pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și  desfășurarea competițiilor școlare și a Regulamentului de organizarea activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.
 
II. Organizarea comisiilor
 
Pentru etapele județeană/sectoarelor municipiului București și națională ale olimpiadei,  componența comisiilor și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurarea competițiilor şcolare și ale  prezentului Regulament. De organizarea și desfășurarea etapei locale/județenea olimpiadei răspunde inspectoratul școlar, prin Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor.
 
III. Etapele olimpiadei și selecția elevilor
 
a) Pentru etapa pe şcoală, data desfășurării este stabilită, după caz, la nivelul unității școlare. Criteriile de participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de profesorul/profesorii de religie din fiecare unitate școlară.
b) Pentru etapa locală, data desfășurării este stabilită de către inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul inspectoratelor școlare județene/inspectoratului școlar al Municipiului București. În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, în cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic și în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale olimpiadei naționale, organizând direct etapa județeană/sectoarelor municipiului București.
c) Subcomisia de organizare din cadrul Comisiei judeţene/sectorului municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor elaborează, după caz, criterii de calificare și stabilește numărul de locuri pentru etapa locală pe care le comunică elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea acestei etape a olimpiadei, dacă este.  
d) Pentru etapa judeţeană/sectoarelor Municipiului Bucureşti a olimpiadei, data desfășurării este stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar, în perioada prevăzută în calendarul competițiilor școlare. Subiectele și baremele de evaluare, pentru etapa județeană,  sunt elaborate de către subcomisia de evaluarea a Comisiei judeţene/sectorului municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionarea contestaţiilor.
e)Subcomisia de organizare din cadrul Comisiei județene/sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor elaborează criterii de calificare și stabilește numărul de locuri pentru etapa județeană/sectoarelor municipiului Bucureşti pe care le comunică elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea acesteia.
f) La etapele locală și județeană/ a sectoarelor municipiului București modul de acordare  a premiilor este stabilit de către organizatorii acestor etape ale olimpiadei, în baza ierarhiei  rezultate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute care nu trebuie să fie mai mici de 50% din punctajul maxim acordat. 
g) Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/sector al municipiului București un număr de elevi corespunzător numărului de locuri alocate pe an de studiu, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 70% din punctajul maxim acordat  rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană. Numărul locurilor atribuite fiecărui inspectorat școlar județean, respectiv fiecărui sector al municipiului București, se stabilește în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru cu modificările și completările ulterioare. Astfel, fiecare inspectorat școlar județean, respectiv, fiecare sector al municipiului București primește câte un loc pentru fiecare an de studiu. Din fiecare judeţ  și din fiecare sector al municipiului București se califică primul clasat la etapa judeţeană/sectorului municipiului București.
h) Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană/sectoarelor municipiului  București şi se află în situaţia calificării pentru etapanaţională a olimpiadei vor fi departajaţi  pe baza unor criterii stabilite de către Comisia judeţeană/sectorului municipiului Bucureşti de  organizare, evaluare şi de soluţionarea contestaţiilor, pe care le comunică elevilor, prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar și la avizierul unității școlare-gazda olimpiadei, înainte de desfășurarea probei.
i) În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurarea  competiţiilor şcolare, cu modificările și completările ulterioare, în anul școlar 2021-2022 nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. Locurile atribuite pentru participare la etapa națională rămase libere la un an de studiu nu se distribuie altui an de studiu în cadrul aceluiași județ/sector al municipiului București și nici de la un județ/sector al municipiului București la altul. j)Perioada și locul desfășurării etapei naționale a olimpiadei sunt prevăzute în calendarul competițiilor școlare.
k)Pentru etapele județeană și națională ale olimpiadei de religie-cultul ortodox, claseleV- XII, programul de desfășurare, programele pentru olimpiadă, bibliografia aferentă și limitele  de încadrare ale materiei sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.
 
IV. Elaborarea subiectelor de concurs și a baremelor de evaluare - etapa națională
 
La etapa națională a olimpiadei, subiectele și baremele de evaluare sunt elaborate de  către Comisia centrală a olimpiadei naționale, în conformitate cu prevederile Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, în acord cu tematica generală a disciplinei, stabilită pentru această etapă, sub coordonarea inspectorului general pentru disciplina religie din cadrul Ministerului Educației/ a președintelui executiv al competiției sau a reprezentantului CNPEE. În acest sens, se va constitui câte o subcomisie pentru fiecare an de studiu.
Comisia centrală a olimpiadei naționale va elabora subiectele de concurs și baremele de  evaluare cu o zi înainte de începerea competiției.
 
V. Desfășurarea probelor de concurs și evaluarea lucrărilor
 
a) Probele de concurs sunt probe. La toate etapele competiției se susţine o  probă scrisă. Durata probei scrise este de 3 (trei) ore. Notarea lucrărilor se realizează, prin  punctaj de la 0 la 100, după baremele alcătuite de comisie. Se acordă 10 puncte din oficiu.  Punctajul final obținut este transformat în notă, prin împărțirea la 10.
b) Desfășurarea probelor de concurs și evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a unei proceduri elaborate de Comisia centrală.
c) La toate etapele competiției, evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa la care evaluează.
d) Evaluarea pe baza baremului de corectare şi notare se înregistrează în borderourile  de evaluare, separat pentru fiecare.
 
VI. Rezolvarea contestaţiilor / criterii de departajare
 
În conformitate cu prevederile art. 42, din Metodologia-cadru de organizare şi  desfăşurare a competiţiilor şcolare, candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă.  
 
Depunerea și rezolvarea contestațiilor se desfășoară astfel:
a) Pentru etapele pe școală/locală/județeană/a sectoarelor municipiului București depunerea contestațiilor se realizează la comisiile de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor, constituite pentru fiecare etapă. Comisiile discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele didactice sau cu părinţii) pe baza lucrării. Dacă elevul îşi  retrage contestaţia, este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă elevul îşi menţine contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvarea contestaţiilor.
b) Pentru etapa națională contestarea rezultatelor obţinute se face prin completarea, de  către elevul concurent, a formularului pus la dispoziţie de Comisia centrală a olimpiadei, pe  care îl vor semna atât acesta cât şi un membru al comisiei desemnat în acest sens. Nu se  admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.)  în absența elevului în cauză. Comisia discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu părinții  sau cadrele didactice însoțitoare) pe baza lucrării scrise. Dacă elevul îşi retrage contestaţia,  este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură. Dacă elevul îşi menține contestaţia, se numeşte o subcomisie de rezolvare a contestaţiilor. 
c) Termenul de depunere al contestațiilor se comunică în momentul afişării rezultatelor iniţiale.
d) Punctajul acordat de subcomisia de contestaţii rămâne definitiv la oricare dintre  etapele desfășurate. La toate etapele olimpiadelor, comisia/subcomisia de contestaţii este  formată din cadre didactice care nu au participat la evaluarea iniţială a lucrării.
 
VII. Premierea
 
a) La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.
b) La etapele locală, județeană/a sectoarelor municipiului București, modul de acordare a  premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competiției. La etapa națională  premierea elevilor se va realiza în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru.
c) La etapa națională a olimpiadei, Ministerul Educației acordă, pentru fiecare an de  studiu, de regulă 3 premii, un premiu I, un premiu II și un premiu III și un număr de mențiuni  reprezentând maximum 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar.
d) După afișarea rezultatelor finale după contestații, în situația existenței a cel puțin doi  elevi/două lucrări care s-au clasat pe locurile I, II sau III cu note egale, în vederea stabilirii  premiilor se aplică criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul  dintre elevi la subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de puncte, acordat prin  În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următorul criteriu de  departajare îl constituite punctajul superior obținut la subiectul/itemul/cerința cu al doilea cel mai mare număr de puncte, acordat prin barem. e) În cazul în care departajarea nu se poate realiza în baza criteriilor precizate, se pot  aplica şi alte criterii, elaborate de către Comisia națională. În cazul în care, după aplicarea  criteriilor enumerate mai sus, elevii cu punctaje egale nu se pot departaja, comisia poate decide acordarea aceluiași loc.
f) Rezultatele finale ale competițiilor sunt afișate înainte de festivitate de toţi  elevii participanţi la etapa judeţeană şi la etapa naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator. 
g) Pe lângă premiile acordate de ME, la etapa națională pot fi acordate și premii  speciale de către cultele religioase, societăți științifice, asociații profesionale, universități,  organizații ale minorităților naționale din România sau din străinătate, autorități locale sau  criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a  concursului național și vor fi comunicate participanților la deschiderea competiției.
 
VIII. Dispoziţii finale
 
Inspectorul şcolar pentru disciplina religie din judeţ/municipiul Bucureşti are obligaţia  de a transmite, în termen de 5 zile de la desfăşurarea etapei judeţene/ a sectoarelor municipiului   Bucureşti, Ministerului Educației și județului organizator al competiției, datele  elevilor calificaţi pentru etapa naţională a olimpiadei.
 
Aceste date vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor, clasa de la care provin, unitatea  şcolară de provenienţă, numele și prenumele profesorului care l-a pregătit, localitatea,  județul și punctajul obţinut. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar  general şi a inspectorului şcolar pentru disciplina religie. Acestea vor fi transmise prin fax la numerele 021/3156738 și pe adresa de e-mail a inspectorului pentru disciplina religie din județul-gazdă al etapei naționale a Olimpiadei de religie cultul ortodox, clasele V-XII.
 
În anul şcolar 2021-2022, deplasarea şi participarea în format fizic la etapa naţională a  Olimpiadei de religie cultul ortodox, clasele V-XII, are prezentanţilor unui judeţ/municipiul Bucureşti, elevi şi profesor însoţitor, se vor face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare, valabile pe teritoriul României, referitoare la măsurile de prevenire, şi combaterea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2.
 
În acest sens, toţi reprezentanţii unui judeţ/municipiul Bucureşti vor semna o declaraţie prin care îşi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare din România. Această declaraţie, cu  acordul exprimat, va fi semnată şi de părinţii elevului/reprezentantul legal al elevului.  Originalul declaraţiei va rămâne la dosarul olimpiadei de la inspectoratul şcolar, iar o copie  a acesteia va fi înmânată de profesorul însoţitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei.
 
 
DIRECTOR GENERAL,
Mihaela Tania IRIMIA
 
DIRECTOR,
Eugen STOICA
 
INSPECTOR GENERAL,
Vasile TIMIȘ
 
 

Graficul de desfășurare a olimpiadei
etapa judeţeană/ a sectoarelor municipiului Bucureşti: 26 februarie - 20 martie 2022;
etapa naţională - nivel gimnaziu: 27 aprilie – 01 mai 2022, Târgu Mureș, jud. Mureș;
etapa naţională - nivel liceu: 27 aprilie – 01 mai 2022, Sibiu, jud. Sibiu.

 
 
TEMATICA GENERALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE
 
 
CLASA a V-a
 
Tematicaafoststabilităînconformitatecuprogramaşcolarăînvigoare,disciplinareligie-cultul ortodox,clasaaV-a,aprobatăprinO.M.nr.3393/28.02.2017,încadrându-seînurmătoarelerepere:
 
Tematica pentru etapalocală
 
Crearealumii
Primafamilie:AdamşiEva
PrietenialuiDumnezeucuNoeşiAvraam
Iosifşifrațiisăi-modeldeiertare
Moise,omulcareavorbitcuDumnezeu
DelaregeleDavidlaÎmpăratulHristos
Sărbătoarea-timpsfințitorşidebucurie
 
Tematica pentru etapa judeţeană
 
Crearealumii
Primafamilie:AdamşiEva
PrietenialuiDumnezeucuNoeşiAvraam
Iosifşifrațiisăi-modeldeiertare
Moise,omulcareavorbitcuDumnezeu
DelaregeleDavidlaÎmpăratulHristos
Sărbătoarea-timpsfințitorşidebucurie
Decalogul:importanțaluiînviațaomului
RăspunsulomuluilachemarealuiDumnezeu
 
Tematicapentruetapanaţionalăcuprindetemeleprecizatepentruetapajudeţeanălacarese adaugă:
MărturisireacredințeiînVechiulTestament
CalitățileomuluişislujirealuiDumnezeu
 
 
CLASA a VI-a
 
Tematicaafoststabilităînconformitatecuprogramaşcolarăînvigoare,disciplinareligie-cultul ortodox,clasaaVI-a,aprobatăprinO.M.nr.3393/28.02.2017,încadrându-seînurmătoarelerepere:
 
Tematica pentru etapalocală
 
ȚaraSfântăînvremeaMântuitoruluiHristos
NaştereaşicopilărialuiIisusHristos
BotezulDomnului
IisusHristos,Învățătorullumii
IisusHristos,Mântuitorullumii
ÎnălțareaDomnuluiIisusHristos
Tradiții deCrăciun
 
Tematica pentru etapa judeţeană
 
ȚaraSfântăînvremeaMântuitoruluiHristos
NaştereaşicopilărialuiIisusHristos
BotezulDomnului
IisusHristos,Învățătorullumii
IisusHristos,Mântuitorullumii
ÎnălțareaDomnuluiIisusHristos
Tradiții deCrăciun
MărturiidespreajutorulprimitdelaDumnezeu
Recunoştințapentrubineleprimit
 
Tematicapentruetapanaţionalăcuprindetemeleprecizatepentruetapajudeţeanălacarese adaugă:
MărturisireacredințeiînIisusHristos
Tradiții dePaşte
 
 
CLASA a VII-a
 
Tematicaafoststabilităînconformitatecuprogramaşcolarăînvigoare,disciplinareligie-cultul ortodox,clasaaVII-a,aprobatăprinO.M.nr.3393/28.02.2017,încadrându-seînurmătoarelerepere:
 
Tematica pentru etapalocală
 
ViațaomuluișiasemănareacuDumnezeu
LucrareaDuhuluiSfântînlume
PogorâreaDuhuluiSfântlaCincizecime
SfinteleTaineînviațacreștinilor
Darurile DuhuluiSfânt
Credințaînprimelecomunitățicreștine
Prazniceleîmpărătești
 
Tematica pentru etapa judeţeană
 
ViațaomuluișiasemănareacuDumnezeu
LucrareaDuhuluiSfântînlume
PogorâreaDuhuluiSfântlaCincizecime
SfinteleTaineînviațacreștinilor
Darurile DuhuluiSfânt
Credințaînprimelecomunitățicreștine
Prazniceleîmpărătești
ComuniuneacredincioșilorînBiserică
Biserica-lăcașdeînchinareșidesfințireaomului
 
Tematicapentruetapanaţionalăcuprindetemeleprecizatepentruetapajudeţeanălacarese adaugă:
Biserica înistorie
Manifestareabucurieiînviațaomului
 
 
CLASA a VIII-a
 
Tematicaafoststabilităînconformitatecuprogramaşcolarăînvigoare,disciplinareligie-cultul ortodox,laclasaa VIII-a,aprobatăprinO.M.nr. 3393/28.02.2017,încadrându-seînurmătoarele repere:
 
Tematica pentru etapa locală
Iubirea-temeiulvieții
DescoperireaSfinteiTreimiînistoriabiblică
MărturisireaSfinteiTreimiîn„Simboluldecredință”
SfântaTreimeînSfântaLiturghieșiînviațaBisericii
 
Tematica pentru etapa judeţeană
 
Iubirea-temeiulvieții
DescoperireaSfinteiTreimiînistoriabiblică
MărturisireaSfinteiTreimiîn„Simboluldecredință”
SfântaTreimeînSfântaLiturghieșiînviațaBisericii
CuvântulluiDumnezeu,luminăpentruoameni
 
Tematicapentruetapanaţionalăcuprindetemeleprecizatepentruetapajudeţeanălacarese adaugă:
DomnulIisusHristos,Luminalumii
Libertateșiresponsabilitateînviață
 
 
CLASA a IX-a
 
Tematicaafoststabilităînconformitatecuprogramaşcolarăînvigoare,disciplinareligie-cultul ortodoxlaclasaaIX-a,aprobatăprinO.M.nr.5230/01.09.2008încadrându-seînurmătoarele repere:
 
Tematica pentru etapa locală
RelațiaomuluicuDumnezeu:
a.AdorarealuiDumnezeu;
b.PreacinstireaMaiciiDomnului;
c.Cinstirea Sfinţilor
ResponsabilitateacreștinăfaţădeDumnezeu:
a.DatoriifațădeDumnezeu;
b.Datoriifaţădesine;
c. Datorii faţă de aproapele
Pregătireacredinciosuluipentruparticiparealasfinteleslujbe
 
Tematica pentru etapa judeţeană
RelațiaomuluicuDumnezeu:a.AdorarealuiDumnezeu;b.PreacinstireaMaiciiDomnului;c. CinstireaSfinţilor.
Responsabilitatea creștină: a.Datorii faţă de Dumnezeu; b.Datorii faţă de sine; c.Datorii faţă 
de aproapele.
Pregătireacredinciosuluipentruparticiparealasfinteleslujbe
ChemareaomuluispreasemănareacuDumnezeu
Euşiduhovniculmeu
Bucurieşiresponsabilitateînrelaţiiledintretineri
Monahismul-formăaspiritualităţiicreştine
 
Tematicapentruetapanaţionalăcuprindetemeleprecizatepentruetapajudeţeanălacarese adaugă:
Religiiînantichitate:înMesopotamiaşiînEgipt
Religiiînantichitate:înGreciaşilaRoma
 
 
CLASA a X-a
 
Tematicaafoststabilităînconformitatecuprogramaşcolarăînvigoare,disciplinareligie-cultul ortodoxlaclasaaX-a,aprobatăprinO.M.nr.5230/01.09.2008încadrându-seînurmătoarelerepere:
 
Tematica pentru etapalocală
 
1. RelațiaomuluicuDumnezeu:
Cinstireasfintelormoaşte;
Cinstirea sfinteloricoane;
Cinstirea sfinteicruci;
Respectulfaţădecele.sfinte
Responsabilitateacreștină
- LegeamoralăaVechiuluiTestament(Decalogul)
- LegeamoralăaNouluiTestament(Predicadepemunte)
Libertate șiopțiune
- Virtute şipăcat
- Conştiinţamorală-glasulluiDumnezeuînom
 
Tematica pentru etapa judeţeană
 
RelațiaomuluicuDumnezeu
a.Cinstireasfintelormoaşte b.Cinstirea sfintelor icoane c.Cinstirea sfintei cruci d.Respectulfaţădecelesfinte
Responsabilitateacreștină
- LegeamoralăaVechiuluiTestament(Decalogul)
- LegeamoralăaNouluiTestament(Predicadepemunte)
Libertate șiopțiune
- Virtute şipăcat
- Conştiinţamorală-glasulluiDumnezeuînom
Iubire şidreptate
Rugăciune şi reconciliere
 
Tematicapentruetapanaţionalăcuprindetemeleprecizatepentruetapajudeţeanălacarese adaugă:
 
Locaşuriledecultalecreştinilor–apariţieşidezvoltareîncontextulculturiiuniversale
Stiluriarhitecturalereprezentative(înlumeşiînţară)
Religiiorientale(hinduismul,budismul,confucianismul)
 
 
CLASA a XI-a
 
Tematicaafoststabilităînconformitatecuprogramaşcolarăînvigoare,disciplinareligie-cultul ortodoxlaclasaaXI-a,aprobatăprinO.M.nr.5230/01.09.2008încadrându-seînurmătoarele repere:
 
Tematica pentru etapa locală
Descoperirea luiDumnezeu
IisusHristos–Mântuitorullumii
- ÎntrupareaFiuluiluiDumnezeu
- JertfapeCruceaMântuitoruluiIisusHristos
- AdeverireamorţiişirealitateaÎnvieriiMântuitorului
LucrareaSfântuluiDuhînlume
Familiacreştină–azi
Rolulcreştinilorînpromovareavalorilorreligioase
 
Tematica pentru etapa judeţeană
 
Descoperirea luiDumnezeu
IisusHristos–Mântuitorullumii
- ÎntrupareaFiuluiluiDumnezeu
- JertfapeCruceaMântuitoruluiIisusHristos
- AdeverireamorţiişirealitateaÎnvieriiMântuitorului
LucrareaSfântuluiDuhînlume
Familiacreştină–azi
Rolulcreştinilorînpromovareavalorilorreligioase
Formededenaturareapersoanei(corupţia,minciuna,înşelătoria)
Jertfaeuharisticăşiiubireajertfelnică
Respectulfaţădelumeacreată–ecologiecreştină
 
Tematicapentruetapanaţionalăcuprindetemeleprecizatepentruetapajudeţeanălacarese adaugă:
Elemente deiconografie
Semnificaţiaaşezăriisfinteloricoaneînbiserică
Iudaismul
Creştinismul:a.Neînţelegeriledin1054;b.Reforma
 
 
CLASA a XII-a
 
Tematicaafoststabilităînconformitatecuprogramaşcolarăînvigoare,disciplinareligie-cultul ortodoxlaclasaaXII-a,aprobatăprinO.M.nr.5230/01.09.2008încadrându-seînurmătoarele repere:
 
Tematica pentru etapa locală
 
Credinţaînînviereşiînviaţaveşnică
RugăciunilepentruceiadormiţiînDomnul
Rolultinerilorînapărareavieţii(combatereaviolenţei,asuicidului,aeutanasieişiadegradării demnităţiiumane)
MonumentereprezentativedeartăreligioasădinEuropaşidinRomânia
Ascezacreştină(post,rugăciune,milostenie)
Roluldialoguluiecumenicşiinter-religios
 
 
Tematica pentru etapa judeţeană
 
Credinţaînînviereşiînviaţaveşnică
RugăciunilepentruceiadormiţiînDomnul
Rolultinerilorînapărareavieţii(combatereaviolenţei,asuicidului,aeutanasieişiadegradării demnităţiiumane)
MonumentereprezentativedeartăreligioasădinEuropaşidinRomânia
Ascezacreştină(post,rugăciune,milostenie)
Roluldialoguluiecumenicşiinter-religios
ConfesiunicreștineînRomânia-Ortodoxia,Catolicismul,ProtestantismulşiNeoprotestantismul
 
Tematicapentruetapanaţionalăcuprindetemeleprecizatepentruetapajudeţeanălacarese adaugă:
 
1.Oamenideculturăromâni-promotoriaivalorilorcreştine(NicolaeIorga,NichiforCrainic,Vasile Voiculescu,NicolaeSteinhardt,PetreŢuţea,DumitruStăniloae,MirceaEliade,Constantin Brâncuşi)
 
 
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
 
1) BibliasauSfântaScriptură,EdituraInstitutuluiBiblicșideMisiunealBOR,edițiiletipăritecu binecuvântarea SfântuluiSinod
2) ***Bioeticășitainapersoanei,EdituraBizantină,2006
3) ***Catehism-Învățăturadecredințăortodoxă,EdituraInstitutuluiBiblicșideMisiunealBOR, Bucureşti
4) ***CredinţaOrtodoxă,Trinitas,Iaşi,2007
5) ***Molitfelnic,EdituraInstitutuluiBiblicșideMisiunealBOR,Bucureşti
6) ***ParaboleleşiînvăţăturileDomnuluinostruIisusHristos,EdituraVestala,Bucureşti,1998
7) ***Patericul,tipăritdeEpiscopiaOrtodoxăRomânăaAlba-Iuliei,Alba-Iulia,1990
8) ***SfinteleEvangheliişiRugăciunialese,EdituraRenaşterea,ClujNapoca,2009
9) ***Simboluldecredinţăpeînţelesulcopiilor,EdituraBasilicaaPatriarhieiRomâne,Bucureşti,2011
10)Branişte, Ene şi Branişte, Ecaterina, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura Diecezană, Caransebeş,2001
11)Bria,IonPr,DicţionardeTeologieOrtodoxă,Ed.InstitutuluiBiblicşideMisiunealBOR, 1994
12)Călugăr,DumitruPr.,Șaptecărțidereligie,EdituraEpiscopieiRomanuluișiHușilor,1990
13)Cristea,George,Înţarabisericilordelemn,EdituraMitropolieiArdealului,Sibiu,1989
14)Evdokimov,Paul,Artaicoanei.Oteologieafrumuseții,EdituraSophia,București,2014
15)Ieremias,Ioachim,ParaboleleluiIisus,Anastasia,Bucuresti,2000
16)Ilie,Arhim.Cleopa,Desprecredinţaortodoxă,Ed.InstitutuluiBiblicşideMisiunealBOR, Bucureşti,1987
17)Irineu,EpiscopdeEcaterinburgşiIrbit,Educaţiareligioasă-învăţăturipentrucopiişitineri, EdituraSofia,Bucureşti,2002
18)Lemeni,Adrian,Adevărşicomuniune,EdituraBasilica,Bucureşti,2011
19)Logothetis,Spiridonos,Răspunsurilaîntrebărialetinerilor,vol.I-II,Sofia,Bucureşti,2004
20)Marc-AntoineCostadeBeauregard,Rugaţi-văneîncetat,EdituraBasilica,Bucureşti,2011
21)Mladin,Nicolae,TeologiaMoralăOrtodoxă,vol.I-II,EdituraInstitutuluiBiblicşideMisiune alBOR,Bucureşti,1980
22)Moldovan,Ilie,Teologiaiubirii,vol.I-II,EdituraReîntregirea,AlbaIulia,1996
23)PaisieAghioritul,Viaţadefamilie,vol.IV,EdituraEvanghelismos,Bucureşti,2003
24)Papacosta,Serafim,MinunileDomnului,EdituraReîntregirea,AlbaIulia,2001
25)Păcurariu,Mircea,IstoriaBisericiiOrtodoxeRomâne,EdituraInstitutuluiBiblicşide MisiunealBOR,vol.I-III,București,1991,1994,1997şiediţiarevizuită,vol.I-II,Trinitas,Iaşi, 2004-2006
26)Părăian,TeofilPr.,Veniţideluaţibucurie,EdituraTeognost,Cluj-Napoca,2001
27) Plămădeală, Mitropolitul Ardealului Antonie, Dascăli de cuget şi simţireromânească
(selectiv), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, București, 1981
28)Plămădeală,MitropolitulArdealuluiAntonie,Tâlcuirinoilatextevechi,EdituraMitropoliei Ardealului, Sibiu,1989
29)P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei, Trinitas, Iaşi, 2007
30)Răducă,VasilePr.,Ghidulcreştinuluiortodoxdeazi,EdituraHumanitas,Bucureşti,1998
31)Rose,Serafim,CarteaFacerii,Crearealumiişiomulînceputurilor,Sofia,Bucureşti,2001
32)Schmemman,Alexander,PostulcelMare,EdituraUniversEnciclopedic,Bucureşti,1995
33)SfântulSimeonNoulTeolog,Cateheze,ScrieriII,EdituraDeisis,Sibiu,1999
34)Slevoacă,ŞtefanPr.,Dintezaurulortodoxiei,EdituraEpiscopieiBuzăului,1990
35)Stan,AlexandruşiRus,Remus,IstoriaReligiilor,EdituraInstitutuluiBiblicşideMisiuneal BOR, Bucureşti,1991
36)Stăniloae, Dumitru Pr., Reflecții despre spiritualitatea poporului român, Ed. Elion, București, 2007
37)Stăniloae,DumitruPr.,SpiritualitateşicomuniuneînLiturghiaOrtodoxă,Ed.Mitropoliei Olteniei, Craiova,1986
38)Stăniloae,DumitruPr.,TeologiaDogmaticăOrtodoxă,vol.I-III,EdituraInstitutuluiBiblicşi deMisiunealBOR,Bucureşti,vol.I,1996,vol.II-III,1997
39) Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze Maritale, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2004
40) Zăgrean, Ioan Arhid., Morala Creştină, Editura Renaşterea,Cluj-Napoca,2003